Polityka prywatności

3N Solutions Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie

Postanowienia ogólne

 • Administratorem danych osobowych jest 3N Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szeligowska 40a, 01-320 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257515, NIP: 5213388077, REGON: 140555502, kontaktowy adres e-mail: marketing@3ns.com.pl, telefon kontaktowy: +48 22 233 00 50 (dalej jako: „Administrator”).
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: 3ns.com.pl (dalej jako „Strona Internetowa”).
 • Przetwarzanie danych osobowych u Administratora odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej jako: „RODO”).
 • Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga dokonania rejestracji przez użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. W ramach korzystania ze strony internetowej Administrator przetwarza dane o numerze IP użytkownika, które pozyskiwane są automatycznie w chwili odwiedzenia Strony Internetowej Administratora. Dane te są przechowywane w pliku dziennika na serwerze. Dane te są zbierane ze względów technicznych. Dane te mogą być przetwarzane w powiązaniu z innymi danymi osobowymi jedynie w razie wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub w sytuacjach przewidzianych przepisami.

Polityka cookies

 • Na Stronie Internetowej Administrator stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 • Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Strony Internetowej.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki. Niektóre z plików cookies pozwalają na identyfikację użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia Strony Internetowej, ponieważ nie są usuwane w sposób automatyczny.
 • Administrator stosuje mechanizm plików cookies tylko w celach informacyjnych, aby usprawnić i ułatwić użytkownikom działanie Strony Internetowej, aby lepiej dopasować wygląd Strony Internetowej oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, w jaki sposób użytkownicy używają Strony Internetowej, co ma pomóc w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Strony Internetowej.

Przetwarzanie danych

 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności gdy:
  • Administrator ma zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych;
  • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika, użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem, jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej aniżeli zgoda użytkownika.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. usługi firm zewnętrznych, podwykonawców, doradców prawnych, doradców finansowych lub księgowych, dostawców usług IT itp.);
  • organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych użytkowników odbywa się z poszanowaniem praw użytkowników oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Środki ochrony danych osobowych

 • Administrator chroni dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych użytkowników oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
 • Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. W szczególności Administrator stosuje najwyższej jakości zabezpieczenia techniczne i informatyczne, oraz zabezpieczenia fizyczne.

Uprawnienia użytkowników

 • Użytkownicy mogą kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
  • w formie pisemnej – na adres siedziby Administratora tj. 3N Solutions Sp. z o.o., ul. Szeligowska 40a, 01-320 Warszawa;
  • w formie elektronicznej – na adres e-mail marketing@3ns.com.pl.
 • Użytkownikom przysługują uprawnienia przewidziane przepisami RODO:Prawo do uzyskania potwierdzenia czy ich dane są przetwarzane oraz dostępu do tych danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
  • do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • usunięcia danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w przepisach;
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w przepisach.

Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, o czym będzie informował poprzez umieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na Stronie Internetowej.
 • Administrator może umieszczać na Stronie Internetowej odnośniki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty niezależne od Administratora, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez przedmiotowe inne podmioty prowadzące inne strony internetowe.